Size bir telefon kadar yakınız
0507 098 70 18
Dil Seçin
tren

Vekaletname Örneği

Vekaletname Örneği

Özel Vekaletname Örneği
BOŞANMA-VELAYET DAVALARI
Boşanma vekaletnamesi için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı ile İki Adet Fotoğraf gerekmektedir. Boşanma vekaletnamesi çıkartılırken vekaletin konusumutlaka belirtilmelidir.

TANIMA-TENFİZ DAVALARI
Tanıma – Tenfiz Davaları vekaletnamesi için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı ile İki Adet Fotoğraf gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları vekaletnamesi çıkartılırken vekaletin konusu mutlaka belirtilmelidir.

ŞİRKET VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Şirketler adına düzenlenecek, Vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesi ile Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı gerekmektedir.Vergi mükellefi gerçekve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

 
Genel Vekaletname Örnekleri

GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Leyh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletler de, her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike , elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya ,diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya,tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya ,çekmeye, mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme , daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bankalardan dekont, ekstre ve her türlü belge talep etmeye, tüketici hakeme heyetine başvurmaya, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere Cumhuriyet Mh. Tersel Sokak Ata İş Hanı No:2 Kat:7 Daire:1 Tepebaşı / Eskişehir adresinde mukim Eskişehir Barosu Avukatlarından 41497219254 TC. Kimlik numaralı ve Eskişehir Vergi Dairesi”ne bağlı Av. Ceren KEREY”i vekil tayin ettim.

Not : Genel vekaletname örneklerinde “nüfus cüzdanı, sürücü ehliyeti ya da pasaport” ibraz etmek zorunludur.

Av. Ceren Kerey’e Ait Genel Vekalet Bilgileri 
Adres : Cumhuriye Mh. Tersel Sokak Ata İş Hanı
No:2 Kat:7 Daire:17 Tepebaşı / Eskişehir
Vergi Dairesi : Eskişehir Vergi Dairesi
Vergi No : 40573571552

Bize Ulaşın